30:16ל׳:ט״ז
1 א

ועתה. אל הצרה הזאת תשתפך נפשי כאדם שתתפעם רוחו כי יאחזוני וכופין אותי להשתפל נפשי:

2 ב

ימי עוני. שאני בהם: