30:13ל׳:י״ג
1 א

נתסו נתיבתי. הטוב' ואין חוששין לה, נתסו כמו נתצו וסמ"ך מתחלפ' בצד"י:

2 ב

להוותי יועילו. להקניטני מוסיפין: