3:9ג׳:ט׳
1 א

נשפו. חשך אישונו:

2 ב

בעפעפי. בזהרורי כמו ועפעפינו יזלו מים (ירמיהו ט׳:י״ז):