3:8ג׳:ח׳
1 א

יקבוהו. יקללוהו כמו קבה לי (במדבר כב):

2 ב

אוררי יום. המקללים את ימיהם, לפי שהם מכוונים לקלל קללה מתוך צערם:

3 ג

העתידים עורר לויתן. להיות ערירים במחברתם ליחד ליווי שלהם מחברת איש ואשתו מאין בנים, ובגמ' ירושלמי ראיתי עורר לויתן לקונן על ליווי שלהם כשימות כמו לא יערער על מתו: