3:5ג׳:ה׳
1 א

יגאלהו. כמו לחם מגואל (מלאכי א׳:ז׳) במה גאלנוך (שם) והוא ל' ליכלוך:

2 ב

צלמות. צל של מות (חשך) שאינו מאיר לעולם:

3 ג

עננה. אפילה:

4 ד

כמרירי יום. שדים המושלים בצהרים כמו קטב מרירי והוא מושל בצהרים שנאמר ומקטב ישוד צהרים (תהילים צ״א:ו׳):