3:4ג׳:ד׳
1 א

היום ההוא יהי חשך. תמיד בכל שנה כשיגיע אותו יום:

2 ב

אל ידרשהו אלוה ממעל. לטובה:

3 ג

ואל תופע עליו. נהרה אורה כמו צוהר ומתרגמינן ניהור: