3:26ג׳:כ״ו
1 א

לא שלותי. מדאגה זו והנה ויבא רוגז: