3:24ג׳:כ״ד
1 א

תבא. באה:

2 ב

ויתכו. לשון נתך ארצה נגרים ויורדים כמים ויש לפרש נתיכה ל' רבייה: