3:21ג׳:כ״א
1 א

המחכים למות. למרי נפש התאבים ומתאוים למות וקובלים לאמר איננו:

2 ב

ויחפרוהו. מרגלים אחריו:

3 ג

ממטמונים. יותר משמרגלי' אחר מטמוני אוצרות והיו: