3:20ג׳:כ׳
1 א

למה יתן. (הנותן והוא הקב"ה):

2 ב

לעמל אור. למי שגדל בעמל וצרה למה נותן לו אור עולם ולא המיתו בהוולדו: