29:9כ״ט:ט׳
1 א

שרים עצרו במילים. ומצפים שאפתח אני תחלה: