29:8כ״ט:ח׳
1 א

היו נערים. אים אותי ונחבאים וישישים עמדו מפני: