29:3כ״ט:ג׳
1 א

בהלו נרו. לשון אור ושמחה:

2 ב

לאורו. הייתי הולך בכל חשך וצרה שהיתה באה לעולם לי היה אור: