28:7כ״ח:ז׳
1 א

לא ידעו עיט. לא עבר עליהן חיל של ליסטין:

2 ב

ולא שזפתו עין איה. לפי שהיא רואה יותר משאר עופות ולכך נקראה ראה שהיא עומדת בבבל ורואה נבילות בארץ ישראל כך מפורש באגדת (חולין סג ע"א) כלומר לא חפרוה מרגלים: