28:5כ״ח:ה׳
1 א

ארץ. אשר ממנה יצא לחם נהפך מקומה כמו אש: