28:28כ״ח:כ״ח
1 א

הן יראת אד' היא חכמה. זו צריכה לזו ואין חכמה יפה בלא יראה: