27:6כ״ז:ו׳
1 א

בצדקתי החזקתי. לומר שאני צדיק:

2 ב

לא יחרף לבבי. אותי מימי מכל דרך ומדה שנהגתי בימי ועל כרחו יהי כרשע אויבי: