27:22כ״ז:כ״ב
1 א

וישלך עליו. המשליך עליו רעה ולא יחמול:

2 ב

מידו. של רשע ומכחו וממקומו:

3 ג

ברוח יברח. בן עצתו שהיה מסייעו בתחלה יברח מעזור ידו בשעת כשלונו כמו שעשה חרבונה להמן (מגילה ז):