27:19כ״ז:י״ט
1 א

עשיר ישכב. ימות בעשרו ופעמים שלא יאסף לקבורה: