26:9כ״ו:ט׳
1 א

מאחז. במחיצות פני כסא הכבוד כולו כגון ישת חשך סתרו (שם יח):

2 ב

ופרשז. על הכסא עננו כמו ודמות על ראשי החיות רקיע (יחזקאל א׳:כ״ב):