26:8כ״ו:ח׳
1 א

ולא נבקע ענן. מעול' שיפלו מימיו ביחד:

2 ב

תחתם. תחת המים: