26:6כ״ו:ו׳
1 א

ערום שאול נגדו. לדעת ולראות את כל מה שבתוכו: