26:5כ״ו:ה׳
1 א

הרפאים. גיהנם המרפה את הבריות:

2 ב

יחוללו. שבעה חללים שלו:

3 ג

מתחת מים ושוכניהם. בעמקי עמקים, וגם הוא: