26:4כ״ו:ד׳
1 א

ונשמת מי יצאה ממך. מי שם בך הרוח הזה שיצא מפיך מי לא ידע זאת: