25:4כ״ה:ד׳
1 א

ומה יצדק וגו'. ילוד אשה שאמרת בחנני כזהב אצא (לעיל כג):