24:4כ״ד:ד׳
1 א

יחד חובאו. עניי ארץ מפני שיראים מהם: