24:15כ״ד:ט״ו
1 א

ועין נואף. והנואף שבהם היה שומר וממתין עד נשף לאמר וגו':

2 ב

וסתר. ובסתר ישים פניו לעבור עבירה, שעל כל אלה היו חשודין דור המבול על הגזל שנאמר ותמלא הארץ חמס (בראשית ו׳:י״א) ועל העריות שנאמר כי השחית כל בשר (שם):