23:9כ״ג:ט׳
1 א

שמאל. צפון:

2 ב

בעשותו. כשבראו לא עשה מקום כסאו שם שאראנו שם:

3 ג

אחז. תרגום של אראה ותדע שהטעם תחת האל"ף ואם לשון אחיזה הוא היה טעמו מלרע תחת החי"ת יעטוף ימין. כיסה פני הדרום בפניו למען לא אראנו: