23:8כ״ג:ח׳
1 א

הן קדם. למעלה הוא חוזר למי יתן ידעתי וגו':

2 ב

קדם. מזרח שנאמר קדמה מזרחה (שמות כא):

3 ג

אחור. מערב הואיל והמזרח קדמת עולם נמצא המערב אחוריו של עולם: