23:6כ״ג:ו׳
1 א

הברב כח. דברים ותוכחות של חטאיו יריב עמדי:

2 ב

לא אך. מכה וכפיה לא ישים בי אכפו ואימתו (ועוד יפתר) לא אך הוא ישים בי כי לא ישים בי אך הריב של תוכחת פשעי ולא תשומות עלילות: