23:3כ״ג:ג׳
1 א

ואמצאהו. לשופטי:

2 ב

תכונתו. מכון כסאו: