23:11כ״ג:י״א
1 א

באשורו. במעגלו כמו אם תטה אשורי (לקמן לא) כונן אשוריו (תלים מ):

2 ב

ולא אט. איני רגיל לנטות: