22:4כ״ב:ד׳
1 א

המיראתך יוכיחך. או אם מיראה שיירא מפניך יבא ויתווכח עמך: