22:16כ״ב:ט״ז
1 א

קומטו ולא עת. נגזרו בלא עתם:

2 ב

נהר וגו'. ונהר של מבול או גפרית ואש של סדום הוצק ביסודם: