22:13כ״ב:י״ג
1 א

מה ידע אל. במעשה החשך:

2 ב

הבעד ערפל ישפוט. הכנגד החשך הזה יראה וישפוט, הנה: