21:9כ״א:ט׳
1 א

שלום מפחד. שלא היו מזיקין שולטין בהן: