20:5כ׳:ה׳
1 א

כי רננת רשעים. כל ימי היותה מקרוב באה ולא לאורך ימי' עומד':

2 ב

ושמחת חנף עדי רגע. בזמן מועט תכלה: