20:4כ׳:ד׳
1 א

הזאת. תימה היודע אתה מדה המהלכת על פני כל הדורות מני עד: