2:2ב׳:ב׳
1 א

אי מזה תבוא. איה מקום שתוכל לומר מזה אני בא: