2:12ב׳:י״ב
1 א

ולא הכירוהו. כי נשתנו פניו מחמת הייסורין:

2 ב

השמימה. כלומר למעל' מראשיה' (הרבה) והוא היה להם מנהג אבל: