19:4י״ט:ד׳
1 א

אתי תלין. אני הוא הלוקח מכות על משוגתי: