19:17י״ט:י״ז
1 א

לבני בטני. לאותם שגדלתי בביתי כאלו הם בני: