18:14י״ח:י״ד
1 א

ינתק מאהלו. מאשתו:

2 ב

מבטחו. שהיא בטוחה בו, (מבטחו) מבטחת שלו שהיא בוטחת עליו:

3 ג

ותצעדהו. והיא תצעידהו ותשלחהו (מעליה) לקבר למלך השדים: