18:13י״ח:י״ג
1 א

יאכל בדי עורו. ויאכל כל שאר בדיו בניו ובנותיו:

2 ב

בכור מות. שר המות כמו (תהילים פ״ט:כ״ח) אני בכור אתנהו: