18:11י״ח:י״א
1 א

בלהות. שדים:

2 ב

והפיצוהו לרגליו. (ינפצהו) יחבטוהו על הארץ: