17:9י״ז:ט׳
1 א

ויאחז. כל צדיק דרכו לעמוד כנגד כת חניפים: