16:19ט״ז:י״ט
1 א

הנה בשמים עדי. יוצרי היודע דרכי: