16:18ט״ז:י״ח
1 א

ואל יהי מקום. בארץ להבליע בו צעקתי כי לשמים תעלה: