16:17ט״ז:י״ז
1 א

ותפלתי זכה. לא קיללתי חבירי ולא פיללתי לו רעה: