15:27ט״ו:כ״ז
1 א

פימה עלי כסל. עשה פה על חלצים שחלבו ועובי שומנו כפול על כסליו ונראין כמי פה:

2 ב

פימה. מגזרת והיתה הפצירה פים (שמואל א י״ג:כ״א) זו היא לימ"א של נפחים שיש לו פיות הרבה ונקראת הפצר פיות: